معنی و ترجمه کلمه عصاره گرفتن به انگلیسی عصاره گرفتن یعنی چه

عصاره گرفتن

extract

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها