معنی و ترجمه کلمه عطف به ماسبق کننده به انگلیسی عطف به ماسبق کننده یعنی چه

عطف به ماسبق کننده

retrospect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها