معنی و ترجمه کلمه علامت لگاریتم منفى براى غلظت یون هیدروژن برحسب گرم اتم در هر لیتر به انگلیسی علامت لگاریتم منفى براى غلظت یون هیدروژن برحسب گرم اتم در هر لیتر یعنی چه

علامت لگاریتم منفى براى غلظت یون هیدروژن برحسب گرم اتم در هر لیتر

ph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها