معنی و ترجمه کلمه علم طبیعیات و کالبد به انگلیسی علم طبیعیات و کالبد یعنی چه

علم طبیعیات و کالبد

somatology

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها