معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 12 و جرم اتمى 24.3050 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 12 و جرم اتمى 24.3050 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 12 و جرم اتمى 24.3050 گرم بر مول

Magnesium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها