معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 20 و جرم اتمى 40.078 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 20 و جرم اتمى 40.078 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 20 و جرم اتمى 40.078 گرم بر مول

Calcium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها