معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 33 و جرم اتمى 74.92160 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 33 و جرم اتمى 74.92160 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 33 و جرم اتمى 74.92160 گرم بر مول

Arsenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها