معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 7 و جرم اتمى 14.00674 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 7 و جرم اتمى 14.00674 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 7 و جرم اتمى 14.00674 گرم بر مول

Nitrogen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها