معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 71 و جرم اتمى 174.967 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 71 و جرم اتمى 174.967 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 71 و جرم اتمى 174.967 گرم بر مول

Lutetium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها