معنی و ترجمه کلمه عیناً مساوى و مرتبط با یکدیگر به انگلیسی عیناً مساوى و مرتبط با یکدیگر یعنی چه

عیناً مساوى و مرتبط با یکدیگر

one to one

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها