معنی و ترجمه کلمه غذایى که هم به جاى ناشتا و هم به جاى ناهار صرف شود به انگلیسی غذایى که هم به جاى ناشتا و هم به جاى ناهار صرف شود یعنی چه

غذایى که هم به جاى ناشتا و هم به جاى ناهار صرف شود

brunch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها