معنی و ترجمه کلمه غلط شمردن به انگلیسی غلط شمردن یعنی چه

غلط شمردن

miscount

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها