معنی و ترجمه کلمه فاحشه بازى کردن به انگلیسی فاحشه بازى کردن یعنی چه

فاحشه بازى کردن

fornicate
whore

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها