معنی و ترجمه کلمه فاصله بین اولین و آخرین جمله یک تصاعد هندسى به انگلیسی فاصله بین اولین و آخرین جمله یک تصاعد هندسى یعنی چه

فاصله بین اولین و آخرین جمله یک تصاعد هندسى

geometric mean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها