معنی و ترجمه کلمه فاصله زمانى بین عبور ماه از نقطه اى و ایجاد مد در آن نقطه به انگلیسی فاصله زمانى بین عبور ماه از نقطه اى و ایجاد مد در آن نقطه یعنی چه

فاصله زمانى بین عبور ماه از نقطه اى و ایجاد مد در آن نقطه

lunitidal interval

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها