معنی و ترجمه کلمه فرآوردن و نگاهدارى سبزیجات به انگلیسی فرآوردن و نگاهدارى سبزیجات یعنی چه

فرآوردن و نگاهدارى سبزیجات

olericulture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها