معنی و ترجمه کلمه فرضیه اى که معتقد است نفس انسان چیزى جز خود و تغییرات حاصله در نفس خود را نمى شناسد به انگلیسی فرضیه اى که معتقد است نفس انسان چیزى جز خود و تغییرات حاصله در نفس خود را نمى شناسد یعنی چه

فرضیه اى که معتقد است نفس انسان چیزى جز خود و تغییرات حاصله در نفس خود را نمى شناسد

solipsism


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها