معنی و ترجمه کلمه فرضیه اى که معتقد است نفس انسان چیزى جز خود و تغییرات حاصله در نفس خود را نمى شناسد به انگلیسی فرضیه اى که معتقد است نفس انسان چیزى جز خود و تغییرات حاصله در نفس خود را نمى شناسد یعنی چه

فرضیه اى که معتقد است نفس انسان چیزى جز خود و تغییرات حاصله در نفس خود را نمى شناسد

solipsism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها