معنی و ترجمه کلمه فرقه هاى مسیحى که از بیماران و معلولین پرستارى مى کردند به انگلیسی فرقه هاى مسیحى که از بیماران و معلولین پرستارى مى کردند یعنی چه

فرقه هاى مسیحى که از بیماران و معلولین پرستارى مى کردند

hospitaler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها