معنی و ترجمه کلمه فرکانس و نوسانات امواج الکتریکى را تغییر دادن به انگلیسی فرکانس و نوسانات امواج الکتریکى را تغییر دادن یعنی چه

فرکانس و نوسانات امواج الکتریکى را تغییر دادن

modulate

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها