معنی و ترجمه کلمه proprietate probanda به فارسی proprietate probanda یعنی چه

proprietate probanda


قانون ـ فقه : حکم تمليک مال توقيف شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها