معنی و ترجمه کلمه pop به فارسی pop یعنی چه

pop


ضربه ،تيراندازى ،پاس کوتاه ،ضربت ناگهانى زدن ،بى مقدمه اوردن ،بى مقدمه فشار اوردن ،حمله کردن ،ترکاندن ،باصدا ترکيدن ،برهن گذاردن ،بسرعت عملى انجام دادن ،انفجار،ترکيدن ،مشروبات گاز دار،پراندن ،پريدن
کامپيوتر : برداشتن يک عنوان از بالاى يک پش ته کشيدن يا بازيابى داده از بالاى پشته يک برنامه
ورزش : سوخت مخلوط متانول و نيترومتان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها