معنی و ترجمه کلمه فساد نژادى در اثر حفظ و ابقاء صفات بد به انگلیسی فساد نژادى در اثر حفظ و ابقاء صفات بد یعنی چه

فساد نژادى در اثر حفظ و ابقاء صفات بد

cacogenesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها