معنی و ترجمه کلمه فسخ کردن به انگلیسی فسخ کردن یعنی چه

فسخ کردن

cancel
countermand
derogate
disannul
dissolve
rescind
terminate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها