معنی و ترجمه کلمه فضاى بین دوایر متحد المرکز به انگلیسی فضاى بین دوایر متحد المرکز یعنی چه

فضاى بین دوایر متحد المرکز

annulus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها