معنی و ترجمه کلمه فلسفه واقع بینى واقعیت گرایى به انگلیسی فلسفه واقع بینى واقعیت گرایى یعنی چه

فلسفه واقع بینى واقعیت گرایى

pragmatic
pragmatics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها