معنی و ترجمه کلمه فن تشخیص امراض از روى عکسبردارى با اشعه مجهول به انگلیسی فن تشخیص امراض از روى عکسبردارى با اشعه مجهول یعنی چه

فن تشخیص امراض از روى عکسبردارى با اشعه مجهول

tomography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها