معنی و ترجمه کلمه قابل استفاده به انگلیسی قابل استفاده یعنی چه

قابل استفاده

available
exploitable
handy
instrumental
operational
operative
presumable
serviceable
usable
useable
utilizable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها