معنی و ترجمه کلمه قابل زیست در محیط هاى خشک به انگلیسی قابل زیست در محیط هاى خشک یعنی چه

قابل زیست در محیط هاى خشک

xerophile
xerophilous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها