معنی و ترجمه کلمه قاضى یا شخصى که نمى تواند به صحت امرى اطمینان حاصل کند به انگلیسی قاضى یا شخصى که نمى تواند به صحت امرى اطمینان حاصل کند یعنی چه

قاضى یا شخصى که نمى تواند به صحت امرى اطمینان حاصل کند

acatalectic

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها