معنی و ترجمه کلمه قوى بنیه به انگلیسی قوى بنیه یعنی چه

قوى بنیه

buirdly
stout

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها