معنی و ترجمه کلمه ماشینى که پس از پاک کرن پنبه الیاف کوتاه چسبیده به تخم پنبه را مى گیرد به انگلیسی ماشینى که پس از پاک کرن پنبه الیاف کوتاه چسبیده به تخم پنبه را مى گیرد یعنی چه

ماشینى که پس از پاک کرن پنبه الیاف کوتاه چسبیده به تخم پنبه را مى گیرد

linter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها