معنی و ترجمه کلمه مالیات یاحقى که پس از مرگ تیولدار به لرد یا امیر پرداخته مى شده به انگلیسی مالیات یاحقى که پس از مرگ تیولدار به لرد یا امیر پرداخته مى شده یعنی چه

مالیات یاحقى که پس از مرگ تیولدار به لرد یا امیر پرداخته مى شده

heriot


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها