معنی و ترجمه کلمه مبحث مطالعه ى اجسام ساکن و مایعات و گازها در هوا به انگلیسی مبحث مطالعه ى اجسام ساکن و مایعات و گازها در هوا یعنی چه

مبحث مطالعه ى اجسام ساکن و مایعات و گازها در هوا

aerostatics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها