معنی و ترجمه کلمه متشخص و برجسته شدن یا تظاهر به تشخص کردن به وسیله تحت تاثیر گذاردن دیگران به انگلیسی متشخص و برجسته شدن یا تظاهر به تشخص کردن به وسیله تحت تاثیر گذاردن دیگران یعنی چه

متشخص و برجسته شدن یا تظاهر به تشخص کردن به وسیله تحت تاثیر گذاردن دیگران

lifemanship


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها