معنی و ترجمه کلمه مختلط به انگلیسی مختلط یعنی چه

مختلط

coeducational
complex
farraginous
medley
motley

گسترش
کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها