معنی و ترجمه کلمه مربوط به فن معمارى یا ساختمان اثر ادبى به انگلیسی مربوط به فن معمارى یا ساختمان اثر ادبى یعنی چه

مربوط به فن معمارى یا ساختمان اثر ادبى

architectonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها