معنی و ترجمه کلمه مرتب به انگلیسی مرتب یعنی چه

مرتب

businesslike
intrinsic
kilter
methodic
methodical
neat
ordered
orderly
prissy
regular
shipshape
straight
tidy
trim
well groomed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها