معنی و ترجمه کلمه مرخصى گرفتن به انگلیسی مرخصى گرفتن یعنی چه

مرخصى گرفتن

recess
vacation

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها