معنی و ترجمه کلمه مرهم گذارى به انگلیسی مرهم گذارى یعنی چه

مرهم گذارى

iatraliptics
inunction
unction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها