معنی و ترجمه کلمه مزیت به انگلیسی مزیت یعنی چه

مزیت

advantage
ascendancy
ascendency
behoof
excellence
forehand
preference
preponderance
privilege
profit
vantage

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها