معنی و ترجمه کلمه مسخرگى به انگلیسی مسخرگى یعنی چه

مسخرگى

buffoonery
drollery
farce
foolery
ribbing
tomfoolery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها