معنی و ترجمه کلمه ملول کننده به انگلیسی ملول کننده یعنی چه

ملول کننده

borer

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها