معنی و ترجمه کلمه ملکى مضاف الیهى به انگلیسی ملکى مضاف الیهى یعنی چه

ملکى مضاف الیهى

genitive


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها