معنی و ترجمه کلمه منجنیق سنگ انداز به انگلیسی منجنیق سنگ انداز یعنی چه

منجنیق سنگ انداز

mangonel
martinet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها