معنی و ترجمه کلمه مهار اصلى که از نوک شاه دکل تا پاى دکل جلو امتداد دارد به انگلیسی مهار اصلى که از نوک شاه دکل تا پاى دکل جلو امتداد دارد یعنی چه

مهار اصلى که از نوک شاه دکل تا پاى دکل جلو امتداد دارد

mainstay


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها