معنی و ترجمه کلمه نرم شامه به انگلیسی نرم شامه یعنی چه

نرم شامه

mater
piamater


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها