معنی و ترجمه کلمه نماینده نوعى از گیاه یا جانور بودن به انگلیسی نماینده نوعى از گیاه یا جانور بودن یعنی چه

نماینده نوعى از گیاه یا جانور بودن

typify


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها