معنی و ترجمه کلمه نوعى قایق که در کانال هاى شهر ونیز ایتالیا معمول است به انگلیسی نوعى قایق که در کانال هاى شهر ونیز ایتالیا معمول است یعنی چه

نوعى قایق که در کانال هاى شهر ونیز ایتالیا معمول است

gondola

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها