معنی و ترجمه کلمه نیرویى که تبدیل به اشعه نورانى مى شود به انگلیسی نیرویى که تبدیل به اشعه نورانى مى شود یعنی چه

نیرویى که تبدیل به اشعه نورانى مى شود

luminous energy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها