معنی و ترجمه کلمه هر نوع نخلى که از میوه آن براى شراب کشى استفاده مى شود به انگلیسی هر نوع نخلى که از میوه آن براى شراب کشى استفاده مى شود یعنی چه

هر نوع نخلى که از میوه آن براى شراب کشى استفاده مى شود

wine palm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها